the valley sadness (left), Wednesday (right)
2021
net, yarn, fabric, ink
20 cm x 270 cm (the valley sadness ), 32 cm x 176 cm (Wednesday)
photo by Ksenia Burnasheva