Wednesday (detail)
2021
net, yarn, fabric, ink
32 cm x 176 cm 
photo by Ksenia Burnasheva